U kunt zoeken in de volgende gegevens:

1.Indische Burgerlijke Stand vóór 1923 : alle plaatsen
    overgenomen uit de Regerings-Almanakken van Nederlandsch-Indië (RA)
    invoer: de groep Herman Tervoort (HT) en Maarten Etmans (MDE)
    controles alle records: MDE

 • indexen Geboorten RA 1815 t/m 1830 (4500 records) (invoer MDE)
 • indexen Huwelijken RA 1815 t/m RA 1923 (58.000 records) invoer groep HT en MDE
 • indexen Overlijden  RA 1815 t/m RA 1923 (200.000 records)invoer groep HT en MDE

                                

2. Indische Burgerlijke Stand - vanaf 1923 - diverse plaatsen
geëxtraheerd uit de door de Mormoonse kerk verfilmde akten; invoer: Maarten Etmans

Huwelijksakten:

 • Batavia 1924 -1931 -indexen- (2500 records)
 • Djokjakarta 1933 -akten- (62 records)
 • Kediri 1923;1927;1932;1937;1938;1939 -uitgebreide indexen (105 records)
 • Soerabaja: 1927-1937
  1927: akten; andere jaren:uitgebreide indexen; manco:1936)(2891 records)
 • div. plaatsen Indië 1881-1930, door echtscheiding ontbonden in Den Haag in de jaren 1923-1932, -indexen + extra gegevens- (300 records)

    (beschikbaar gesteld door Frank van de  Velde )

Overlijdensakten:

 • Bandoeng 1922-1937 -uitgebreide indexen- (3320 records)
 • Buitenzorg 1923-1950 - deels uitgebreide indexen /deels akten- (1769 records)
 • Celebes e.o, de Molukken, Timor, Bima 1923,1933-1935 -akten- (341 records)
 • Djokjakarta 1925-1942 -akten- (657 records) 
 • Malang 1925-1945 -deels uitgebreide indexen /deels akten- (3800 records)
 • Pasoeroean 1922 -1940 -akten- (300 records)
 • Padang, Padang Pandjang (en Koeta Radja) 1922-1945 (manco 1930) akten- ( 831 records)
 • Poerworedjo 1922-1942- uitgebreide indexen (267 records)
 • Rankasbitoeng (Bantam) en Manggar (Billiton) - indexen/akten - (26 records)
 • Salatiga  1933-1936 - akten- (samen met Soerakarta: 720 records)
 • Semarang 1922-1933; 1935-1938- indexen-  (2122 records)
 • Soerabaja 1923-1945 - deels uitgebreide indexen/deels akten - (6400 records)
 • Soerakarta 1934; 1937-1939; 1941-1942; 1949 -akten-  (samen met Salatiga: 720 records)
 • overlijden van tot de Europeanen behorende oorlogsslachtoffers 1941-1947 (1948,1949), heel Indië;  Burma (Birma), Siam (Thailand), Japan; akten opgemaakt in de jaren 1946-1949 te Batavia. - uitgebreide indexen- (8500 records).


  NB: uitgebreide indexen bevatten: naam van de overledene, leeftijd en geboorteplaats